NÁŠIVKANášivka s názvem města
je umístěna na uniformě
strážníka na záloktí
levého rukávu
Identifikace strážníka
Strážníkem je občan České republiky starší 18 let, který je bezúhonný, spolehlivý, zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a je držitelem platného osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Rozsah bezúhonosti, spolehlivosti, zdravotní a odborné způsobilosti strážníka stanoví zákon č.553/1991 Sb., v pozd. znění, a vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 418/2008 Sb.

Odborné předpoklady:

Odbornými předpoklady strážníka jsou dle vyhlášky MVČR č.418/2008 Sb. znalosti ústavního pořádku České republiky, právní úpravy uvedené v příloze této vyhlášky a základů kriminalistiky v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie a schopnost praktického uplatňování těchto znalostí. Odborné předpoklady čekatele a strážníka zahrnují znalosti právní úpravy obecní policie, obecního a krajského zřízení, shromažďování, Policie České republiky, trestního práva, živnostenského podnikání, střelných zbraní a střeliva, přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce, správního řízení, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ohrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

Výcvik

Výcvik strážníka zahrnuje zvládnutí použití donucovacích prostředků a služební zbraně, taktiky zákroků při plnění úkolů a využívaní oprávnění, taktiky úkonů v provozu na pozemních komunikacích a další. Rozsah výcviku stanoví ministerstvo vnitra ČR vyhláškou č.418/2008 Sb.  

Způsobilost strážníka k výkonu služby ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra České republiky formou zkoušky.

Oprávnění

Mezi základní oprávnění strážníka patří požadovat prokázání totožnosti, požadovat vysvětlení a potřebné doklady, předvést osobu, zakázat vstup na určená místa, v zákonných případech použít donucovací prostředky a zbraň, zastavovat vozidla, odejmout věc, pořizovat zvukové a obrazové záznamy, projednávat některé přestupky v blokovém řízení a další. Oprávnění strážníka jsou dána především zákony o obecní policii, o přestupcích, o provozu na pozemních komunikacích, zákonem o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a dalšími zákony.

Označení strážníka a prokazování příslušnosti

Strážník v pracovní době svoji příslušnost k městské policii prokazuje stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce. V případě zákroku mimo pracovní dobu se strážník prokazuje ústním prohlášením "městská policie". Jakmile to okolnosti dovolí, prokazuje se služebním průkazem městské policie.  


Další výcvik a příprava strážníků Městské policie Třebíč

Snahou strážníků Městské policie Třebíč je stálé sebevzdělávání a získávání potřebných informací a dovedností k profesionálnímu výkonu své práce. Proto strážníci MP Třebíč, kromě skládání periodických zkoušek před komisí Ministerstva vnitra ČR, dále pravidelně absolvují školení aktuálních právních norem, školení v poskytování první pomoci, střelecký výcvyk, výcvik v taktice a používání donucovacích prostředků, výcvik v řízení motorových vozidel v krizových situacích, testy fyzické zdatnosti a další. Při výběrovém řízení na místo strážníka Městské policie Třebíč musí uchazeč absolvovat mimo jiné i komplexní psychologické vyšetření.Strážníci jsou 24 hodin denně připraveni přijmout Vaše oznámení, stížnost nebo žádost o pomoc!
ODZNAKOdznak je umístěn na uniformě
strážníka na pravé straně
prsou. Pod odznakem je
umístěno služební číslo
strážníka

PRŮKAZPrůkazem se strážník prokazuje
při provádění zákroků mimo
pracovní dobu
Strážník
Etický kodex strážníka Městské policie Třebíč
Městská policie Třebíč © Copyright  2017 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik
Hodnostní a funkční označení uniforem strážníků Městské policie Třebíč
Vzhled uniforem strážníků Městské policie Třebíč