Činnost městské policie upravuje zákon o obecní policii ČNR č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Městská  policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

a další...


Městská policie Třebíč

Městská policie Třebíč provádí nepřetržitý výkon služby 24 hodin denně. Strážníci jsou rozděleni celkem do pěti směn, z nichž každá má svého vedoucího směny. Čytři směny slouží ve dvanáctihodinových cyklech, provozní směna slouží pouze v pracovní dny v denní dobu. Město je rozděleno do pěti základních obvodů (včetně centra) a každý z těchto obvodů je přidělen jedné směně. Každý strážník ve směně má dále odpovědnost za konkrétní ulice, kde vykonává zvýšený dohled a činí opatření k nápravě při zjištění porušení veřejného pořádku (černé skládky, autovraky apod.).

Obvody města:

    směna č. 1 - Horka - Domky
    směna č. 2 - Borovina
    směna č. 3 - Hájek, Nové Dvory, Nové Město
    směna č. 4 - Podklášteří, Nehradov, Týn
    provozní směna - centrum
Úkoly a činnost městské policie
Městská policie Třebíč © Copyright  2018 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik