Venčení psů
pondělí - pátek                       9:00 - 12:00  hod.      13:00 - 16:00 hod.
sobota - neděle, svátky:       10:00 - 12:00 hod.      13:00 - 16:00 hod.  
Časy pro zapůjčení a venčení psů
Všeobecné podmínky a pokyny pro zapůjčení a venčení psa
Všeobecné podmínky

1) K venčení jsou používáni pouze zdraví psi s platným očkováním a vždy až po uplynutí karanténního období.

2) O výběru psů určených k venčení rozhoduje službu konající pracovník útulku.

3) Pes smí být předán k venčení pouze osobám starším 18 let, po prokázání totožnosti.

4) Při převzetí psa je pes určený k venčení vybaven vodítkem a náhubkem, 2 ks sáčky na uklizení exkrementů. Po dobu venčení nesmí osoba, která za psa přebírá zodpovědnost, pouštět psa z vodítka, případně sundávat náhubek. Po ukončení venčení musí být pes vrácen do útulku včetně vodítka a náhubku.

5) Při předání psa předávající zaměstnanec útulku vždy upozorní zájemce na povahu a chování psa a vždy jej poučí o základních pravidlech venčení.

6) Doba trvání venčení psa je určena na 1 hodinu, pokud není s pracovníkem útulku smluvena doba delší.

7) Venčení psů je povoleno pouze v okolí útulku. Nepovoluje se venčit psy v obytných lokalitách, vodit je do domů a jiných objektů a převážet je dopravními prostředky.

8) Osoba, které byl pes předán k venčení, po celou dobu, kdy je jí zvíře svěřeno, za ně plně odpovídá a odpovídá i za škody, které v důsledku nedodržení těchto pokynů vzniknou útulku, osobě, které byl pes předán i případné třetí osobě.

9) Při porušení těchto pravidel ztrácí zájemce možnost podílet se na  venčení psů.

Pravidla venčení

- sledujte reakce psa, počítejte i s těmi nejnepředvídatelnějšími

- při hlazení se vyvarujte prudkých pohybů

- vyhýbejte se jiným psům, aby nedošlo ke konfliktu mezi zvířaty nebo přenosu případné nákazy

- v případě konfliktu s jinými psy nedávejte mezi ně ruce

- psy nevoďte do města, zvolte přírodu, sledujte terén, ve kterém se pohybujete ( pozor na sklo, dráty.....)

- snažte se skamarádit se svěřeným psem

- psa na procházce nekrmte bez vědomí zaměstnance útulku, nenechávejte ho jíst odpadky, zbytky jídel.....

- psa NIKDY nepouštějte z vodítka, vodítko držte pevně v ruce, nesundávejte náhubek

- chodíte-li na procházku společně s kamarádem, počítejte s tím, že vám budou dáni pouze takoví psi, kteří jsou na sebe zvyklí

- nesahejte na psa proti jeho vůli, může se vysmeknout

- sledujte svěřeného psa- jakékoliv změny zdravotního stavu (průjem, zvracení...) hlaste zaměstnanci útulku

- psy nikdy netrénujte, necvičte

- dodržujte pokyny zaměstnance útulku

Ve smyslu příslušných právních předpisů máte za psa na procházce zodpovědnost vy, nepůjčujte ho jiným
Městská policie Třebíč © Copyright  2016 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik